top of page

Competències professionals, personals i socials

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
EN TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL

a) Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adients per a l'actuació.

b) Aplicar l'expressivitat del cos, a través del gest i del moviment.

c) Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per tal d'aplicar-la a una situació dramàtica concreta.

d) Construir personatges a partir de l'aplicació de diferents tècniques interpretatives.

e) Aplicar les eines i metodologies per al procés creatiu per tal de desenvolupar la proposta creativa.

f) Aplicar i integrar les tècniques d'interpretació, moviment i veu a l'actuació.

g) Construir i interpretar un personatge a partir de determinades pautes dramatúrgiques.

h) Adaptar-se a les directrius artístiques i tècniques.

i) Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió.

j) Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l'actuació.

k) Treballar amb criteris de seguretat.

l) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius.

m) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i el procediment establerts, definits des de l'àmbit de la seva competència.

n) Participar en el treball d'equip amb una actitud creativa, participativa i respectuosa.

o) Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

p) Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.

q) Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat.

bottom of page