NORMATIVA 

NORMES GENERALS:

 

IMPORTANT: Si l'alumne/a falta a les classes NO es podran recuperar. Només es podran recuperar les classes en que l'escola tanca en cas d’algun motiu extraordinari.

1. Els pagaments seran obligatòriament per domiciliació bancària, o bé mitjançant transferència bancària, però només en casos excepcionals i justificats.

2. És obligatori respectar els horaris d'entrada establerts per a les classes pel seu bon funcionament i poder realitzar amb efectivitat el protocol de la Covid-19.

3. Qualsevol retard serà informat abans de l'inici de la classe trucant a secretaria.

4. Per efectuar les classes, l’alumnat haurà de portar l’uniforme de l’escola. Aquest, es podrà demanar desde la nostra pàgina Web (www.giescola.com/gi-shop).

5. L'alumne/a no podrà utilitzar calçat ni roba de carrer per practicar les activitats i serveis a l'escola. Per protocol Covid, haurà d’entrar descalç per realitzar la classe, i en cas de necessitar sabates per realitzar la disciplina de ball, aquestes hauran d’estar netes i ser d’ús únic a l’escola (www.giescola.com/covid-19).

6. L’entrada i sortida dels alumnes s’efectuarà a la porteria de l’Escola (camí del mig. 71, entrada principal del carrer). Els alumnes estaran acompanyats pel professorat o secretaria de l’escola. L’alumnat major de 12 anys que desitgin marxar sols, hauran d'autoritzar-ho en el punt autoritzant als tutors la sortida.

7. L'alumne haurà de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal de l'escola i amb la resta d'alumnes.

8. Està prohibit fumar, menjar i fer ús del mòbil a les instal·lacions del Gi Escola, excepte en casos d’urgència o justificació.

9. No es permet l’entrada als lavabos de l’Escola, que són exclusius de l’alumnat i professorat.

10. No es permet l’entrada a l’escola a personal que no sigui alumnat o professorat. Per demanar informació caldrà trucar a l’escola (680 64 94 25), o bé demanar cita prèvia per fer una videoconferència. En casos excepcionals es podrà pujar al Gi Escola i accedir a les instal·lacions, però s’haurà de demanar cita prèvia.

11. Aquells desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o els materials del centre derivats del mal ús per part de l'usuari, hauran de ser reposats i a més podrà suposar l'expulsió de l'usuari del centre.

12. L'escola no es fa responsable dels objectes perduts i/o oblidats dins de la instal·lació.

13. És aconsellable acompanyar la sol·licitud d'inscripció amb un certificat mèdic que certifiqui que l'usuari és apte per a la pràctica de l'exercici físic.

14. Per accedir a l'interior del centre és imprescindible ser alumne de l’escola o tenir una invitació degudament emplenada.

15. El fet de no respectar aquestes normes podrà donar per conclosa tota vinculació amb l'escola.

16. No es permet l'entrada d'animals domèstics a l’escola.
 

 

DRETS DE L'USUARI:

1. L'usuari tindrà dret a gaudir del centre en bones condicions.
 
2. L'usuari té dret a fer ús de l'escola dins de l'horari establert, amb previ pagament de la quota corresponent.
 
3. L'usuari té dret a presentar qualsevol suggeriment o queixa a l'adreça del centre, a la bústia habilitada per a això a l'entrada de l'edifici, el centre contestarà dins la major brevetat que li sigui possible.

ASPECTES ADMINISTRATIUS:

1. La forma de PAGAMENT és obligatòriament per domiciliació bancària
 
2. La DEVOLUCIÓ DEL REBUT per part de l'entitat bancària suposarà un recàrrec de 6 €. Aquest recàrrec se sumarà a l'import del rebut pendent.
 
3. Aquesta inscripció deixarà de tenir validesa quan el titular formalitzi la BAIXA A LA RECEPCIÓ DE L'ESCOLA. Aquesta baixa haurà de realitzar-se abans del dia 20 de l'últim mes.
 
4. La BAIXA ha de fer-se per escrit emplenant la sol·licitud de baixa que està a la disposició de l'alumne a la nostra pàgina web.
 
5. La BAIXA TEMPORAL amb causa justificada mèdica implicarà una quota de manteniment de 25€ mensuals (durada mínima de 2 mesos).
 
6. L'alumne que tingui pendent alguna mensualitat no podrà accedir al centre mentre no realitzi el pagament d'aquesta.
 
7. Per entrar a l'escola s'ha de pagar una MATRÍCULA de 65€ que dóna dret a tenir una plaça dins l'Escola. Aquesta es renovarà cada any al mes d'agost per renovar la plaça.
 
8. El CURS tindrà una DURADA de 10 mesos (de setembre a juny). Al mes de juliol es faran intensius optatius i a l'agost tindrem descans.
 
9. L'alumnat disposarà d'una ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS amb una quota anual de 18€. Es renova al mes de gener amb l'IPC anual i tot alumne que entra nou a l'Escola haurà d'abonar la part proporcional dels mesos restants. En el cas dels mesos de setembre a desembre, estaran coberts amb el pagament de la matrícula dels alumnes nous.
 
10. Amb el fi d'agilitzar els tràmits administratius, sempre que un alumne canviï les seves dades personals (adreça, telèfon) o les dades bancàries a de notificar-ho per escrit, o e-mail a administració abans del 20 de cada mes.
 
11. L'Escola es reserva el dret de poder actualitzar les seves quotes en començar la nova temporada.
 
12. En qualsevol moment l'escola podrà afegir noves normes que seran d'obligat compliment per a tots els alumnes, per al millor funcionament del centre.
 
13. La comunicació del centre cap als familiars o tutors dels alumnes serà mitjançant correus electrònics, missatges per WhatsApp i/o Meet’s amb cita prèvia.

  • Vimeo - círculo blanco
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon