NORMATIVA 20/21

1. La quota mensual del primer mes serà en efectiu. Els següents pagaments seran obligatòriament per domiciliació bancària.

NORMES GENERALS

IMPORTANT: Si l'alumne falta a les classes NO es podrán recuperar. Només es podrán recuperar les classes en que l'escola tanca per festa.

 

1. L'usuari menor de 18 anys haurà de lliurar la sol·licitud d'inscripció emplenada i signada pels seus pares o tutors.

 

2. És obligatori respectar els horaris d'entrada establerts per a les classes pel seu bon funcionament, màxim 10 minuts abans de l’hora de la classe.

 

3. Qualsevol retard serà informat abans de l'inici de les mateixes trucant a secretaria.

 

4. La falta d'absència injustificada a classe i de reiterats retards a classe, suposarà l'expulsió de l'alumne de l’escola.

 

5. Els alumnes que no vinguin uniformats amb la roba pertinent de cada disciplina, no podran realitzar la classe.

 

6. L'alumne no podrà usar calçat ni roba de carrer per practicar les activitats i serveis a l'escola. A més està obligat a utilitzar calçat adequat a l’activitat.

 

7. La recollida dels alumnes menors de 18 anys s’efectuarà a la porteria de l’Escola, camí del mig. 71 entrada principal. Els alumnes estaran acompanyats pel professorat o secretària de l’escola. L’alumnat major de 12 anys que desitgin baixar sols o marxar sols, hauran d'autoritzar-ho en el punt autoritzant els tutors la sortida.

 

8. Qualsevol tipus de conflicte serà resolt en primera instància a l’escola.

 

9. L'alumne hauran de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal de l'escola i amb la resta d'alumnes.

 

10. Està prohibit fumar i menjar a l'interior de l'escola.

 

11. No es permet l'entrada d'ampolles de vidre ni alcohol.

 

12. No es permet l'entrada d'animals domèstics a l’escola.

 

13. No es permet l’entrada als lavabos de l’Escola, que són exclusius de l’alumnat i treballadors.

 

14. Aquells desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o els materials del centre derivats del mal ús per

part de l'usuari, hauran de ser reposats i a més podrà suposar l'expulsió de l'usuari del centre.

 

15. L'escola no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats dins de la instal·lació.

 

16. És aconsellable acompanyar la sol·licitud d'inscripció amb un certificat mèdic que certifiqui que l'usuari és apte per a la pràctica de l'exercici físic.

 

17. Per accedir a l'interior del centre és imprescindible estar donat d'alta a l’adreça o tenir una invitació degudament emplenada.

 

18. Tot alumnat disposa de 3 invitacions per convidar a amics per conèixer l’escola i les disciplines, les hauran d’omplir i entregar a secretaria amb un mínim de dos dies d’antel·lació.

 

19. El fet de no respectar aquestes normes podrà donar per conclosa tota vinculació amb l'escola.

 

DRETS DE L'USUARI:

1. L'usuari tindrà dret a gaudir del centre en bones condicions.

 

2. L'usuari té dret a fer ús de l'escola dins de l'horari establert, previ pagament de la quota corresponent.

 

3. L'usuari té dret a presentar qualsevol suggeriment o queixa a l'adreça del centre, a la bústia habilitada per a això a l'entrada de l'edifici, el centre contestarà dins la major brevetat que li sigui possible.

ASPECTES ADMINISTRATIUS:

1. La forma de PAGAMENT és obligatòriament per domiciliació bancària

 

2. La DEVOLUCIÓ DEL REBUT per part de l'entitat bancària suposarà un recàrrec de 6 €. Aquest recàrrec se sumarà a l'import del rebut pendent.

 

3. Aquesta inscripció deixarà de tenir validesa quan el titular formalitzi la BAIXA A LA RECEPCIÓ DE L'ESCOLA. Aquesta baixa haurà de realitzar-se abans del dia 20 de l'últim mes.

 

4. La BAIXA ha de fer-se per escrit emplenant la sol·licitud de baixa que està a la disposició de l'alumne en administració.

 

5. La BAIXA TEMPORAL amb causa justificada mèdica implicarà una quota de manteniment de 20€ mensuals (durada mínima de 2 mesos).

 

6. L'alumne que tingui pendent alguna mensualitat no podrà accedir al centre mentre no realitzi el pagament d'aquesta.

 

7. Per entrar a l'escola s'ha de pagar una MATRÍCULA de 65€ que dóna dret a tenir una plaça dins l'Escola. Aquesta es renovarà cada any al mes d'agost per renovar la plaça.

 

8. El CURS tindrà una DURADA de 10 mesos (de setembre a juny). Al mes de juliol es faran intensius optatius i a l'agost tindrem descans.

 

9. L'alumnat disposarà d'una ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS amb una quota anual de 18€. Es renova al mes de gener amb l'IPC anual i tot alumne que entra nou a l'Escola haurà d'abonar la part proporcional dels mesos restants. En el cas dels mesos de setembre a desembre, estaran coberts amb el pagament de la matrícula dels alumnes nous.

 

10. Amb el fi d'agilitzar els tràmits administratius, sempre que un alumne canviï les seves dades personals (adreça, telèfon) o les dades bancàries a de notificar-ho per escrit, o e-mail a administració abans del 20 de cada mes.

 

11. L'Escola es reserva el dret de poder actualitzar les seves quotes en començar la nova temporada.

 

12. En qualsevol moment l'escola podrà afegir noves normes que seran d'obligat compliment per a tots els alumnes, per al millor funcionament del centre.

 

13. La comunicació del centre cap als familiars o tutors dels alumnes serà mitjançant correus electrònics, circulars en paper i/o missatges per whatsapp.

Contacta'ns
ESCOLA d'ARTS ESCÈNIQUES

931 757 219  -  680 649 425

info@giescola.com

Camí del Mig 71, 2º 1a

08302 Mataró

A causa de la situació actual, la recepció, secretaria, coordinació i direcció de l'escola es farà a través de WhatsApp (680 649 425), Correu Electrònic (info@giescola.com) o per Videoconferència amb cita prèvia.

 

HORARI SECRETARIA

 Dilluns a divendres

16:00h a 20:30h

Dissabtes

09:30h a 14:00h

DISCIPLINES ANUALS 20/21

Del 1 de setembre de 2020 al 25 de juny de 2021 

SUMMER CAMP 2020 - INTENSIUS

Del 29 de juny de 2020 al 31 de juliol de 2020 

Telèfon: 931 757 219

Mòbil: 680 649 425

eMail: info@giescola.com

Camí del Mig 71, 2º 1a

08302 Mataró

 

© 2020 by Gi Shows

  • Vimeo - círculo blanco
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon